Mäta radon på arbetsplatsen

feb 28, 2023

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas naturligt i marken och spridas inomhus. Långvarig exponering för höga nivåer av radon kan öka risken för lungcancer, vilket gör det viktigt att mäta radonnivåerna på arbetsplatser där radonhalten kan vara hög.

Att mäta radon på arbetsplatsen är ett enkelt och viktigt steg för att skydda anställda från långvarig exponering. Här är några saker att tänka på när man mäter radon på arbetsplatsen:

  1. Identifiera högriskområden: Beroende på typen av arbetsplats kan vissa områden ha högre risk för radonexponering än andra. Till exempel kan områden som ligger på eller nära marknivå, källarutrymmen eller områden med dålig ventilation ha högre nivåer av radon. Identifiera dessa områden och prioritera mätningarna där.
  2. Anlita en certifierad radonmätare: Det är viktigt att anlita en certifierad radonmätare för att säkerställa att mätningarna utförs korrekt. Certifierade radonmätare har genomgått utbildning och har rätt utrustning för att utföra korrekta mätningar.
  3. Välj rätt mätmetod: Det finns olika metoder för att mäta radon, inklusive korttidsmätning och långtidsmätning. Korttidsmätning är vanligtvis billigare och snabbare, men kan ge mindre exakta resultat. Långtidsmätning tar längre tid, men ger en mer noggrann uppfattning om radonhalten över en längre tidsperiod.
  4. Utvärdera resultaten: När mätningarna är klara, utvärdera resultaten och vidta lämpliga åtgärder om radonhalten är hög. Åtgärder kan innefatta att öka ventilationen, täta sprickor och hål i byggnaden, eller att installera ett radonavlägsningssystem.
  5. Upprepa mätningarna regelbundet: Radonnivåerna kan variera över tid, så det är viktigt att upprepa mätningarna regelbundet för att säkerställa att radonhalten är under en säker nivå.

Sammanfattningsvis är mätning av radon på arbetsplatsen ett viktigt steg för att skydda anställda från långvarig exponering. Genom att identifiera högriskområden, anlita en certifierad radonmätare, välja rätt mätmetod, utvärdera resultaten och upprepa mätningarna regelbundet kan arbetsgivare säkerställa att deras arbetsplats är säker för anställda att arbeta på.

Mer information finns att läsa här:

– Föreskrift SSMFS 2018:10: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/b37d087c7a704be29a6adfbddfa9d1bf/ssmfs-201810-stralsakerhetsmyndighetens-foreskrifter-om-radon-pa-arbetsplatser.pdf
– Riksdagens beslut: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet: https://data.riksdagen.se/fil/6605A84C-4766-4BBC-AB19-1A8E85F85239
– Nya regler för radondrabbade arbetsplatser från 1 juni 2018: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/press/nyheter/2018/nya-regler-for-radondrabbade-arbetsplatser-fran-1-juni/